متدهای خواندن اطلاعات excel (ایکسل)در matlab (متلب)

, , پیغام بگذارید

exceltomatlab

روش اول

خواندن اطلاعات از فایل excel (ایکسل) در نرم افزار matlab(متلب) با استفاده از تابع xlsread

 

شکل کلی این دستور به صورت زیر است :

[numericdata,stringdata]=xlsread(filename, sheet name);

داده های عددی در متغیر numericdata ذخیره می شود.

داده های رشته نیز در متغیر stringdata ذخیره می شود .

روش دوم

استفاده از دستور uiimport برای خواندن اطلاعات که در آن کاربر بصورت محاوره میتواند سطر ودیتای مورد نظر را انتخاب کند .

uiimport(‘data.xls’)

 

 

 

 

 

پاسخ دادن

anti spam *