انجام پروژه های دیتاماینیگ و تحلیل آماری datamining-statics

, , پیغام بگذارید

master-data

انجام پروژه های دیتا ماینینگ(data mining) وتحلیل داده های آماری در زمینه تحقیقاتی صنعتی بازرگانی فن آوری اطلاعات با استفاده از اخرین متدها و روش ها

مشاوره ویرایش پروژه ها و پایانامه ها تحقیقاتی (فصل آخر) برای رشته های تحصیلی

علوم اقتصادی -علوم انسانی-علوم کامپیوتر-علم مدیریت-رشته های فنی و مهندسی سایر رشته های در زمینه های در زیر اورده شده است

1-انالیز و تحلیل دادهای اماری پرسشنامه و پروژهای تحقیقی با استفاده از spss-lisrel

-تحلیل سری های زمانی (time seri ) انالیز های اقتصادی داده ها با اپلکیش های EViews وMicrofit
-انجام و تحلیل proje تحقیقات در زمینه datamining  با ابزارهای داده کاوی weka –

Rapidminer-clementine(spss modeler)-Sas Interprise Miner-software R-Weka
-انالیز تحلیل پوششی دادهها  DEA     با استفاده از ابزار ems-Windeap
انتخاب مدلها وتصمیم گیرهای چندگانه با ابزار چند معیاره MCDMاز قبیل AHP، TOPSIS، SAW، ELECTRE ، Group TOPSIS، FUZZY AHP، FUZZY TOPSIS
– – – –
پیاده سازی  پروژه های  استنتاج فازی (منطق فازی) Fuzzy Logic، عصبی – فازی ANFISو نرم افزار FIS MATLAB( سیستم های خبره فازی)
– – – –
– پیاده سازی  پروژهای هوشمنذ Expert Systems با ابزار  از  VP – expert و Clips
-پیاده سازی بوسیله های الگوریتمهای شبکه های عصبی و ژنتیک
– – – –
آموزش نرم افزار های تخصصی ذیل:
SPSS، Weka، Clementine، FIS MATLAB ،ANFIS، VP – expert
– – – –

– تهیه فیلمهای آموزشی  برای Enterprise Dynamics, Showflow ، Vensim ، کد نویسی در MATLAB
-انجام پروژه داده های اماری +نمودار spss-minitab

-همچنین آماده انعقاد قرار دادو همکاری با سازمان های دولتی . خصوصی در زمینه های زیر

 

-انجام تحقیقات و proje  انبار داده با ابزارهای  OBIEE و OWB و ODI

-اانجام پیاده سازی پروژه لایهای ETL و DATA CLEANING&CLEANSING

-مسلط به طراحی و ساخت CUBE های اطلاعاتی جهت استخراج گزارشات پیچیده تحلیلی و مدیریتی

-انجام proje در رابطه با FRUAD DETECTION , AML , ABNOMALY DETECTION

 

 

پاسخ دادن

anti spam *