مشاوره پروژه های شبیه سازی های شبکه

, , پیغام بگذارید

network-simulation

مشاوره  پروژه ها توسط azsoft

-شبیه سازی پروژها با نرم افزارهای  NS2 و OPNET و GloMoSim

مشاوره در موضوعات زیر توسط azsoftir

شبیه سازی انواع شبکه های LAN، WLAN، شبکه adhoc

شبیه سازی انواع پروتکل های شبکه و پروتکل های مسیر یابی

شبیه سازی و پیاده سازی انواع حملات امنیتی

تحلیل های آماری و مقایسه ای با نرم افزارهای ..،Delay، Packet

همکاری باموسسات برای تولید مشترک تحقیق و راهنمایی و کمک در انجام

 

 

 

 

 

 

پاسخ دادن

anti spam *