برچسب شدهedge detection

پیاده سازی لبه یابی sobel تابع edge در matlab

, , بدون دیدگاه

پیاده سازی الگوریتم لبه یابی با استفاده از تولباکس نرم افزار متلب بصورت زیر است : %خواندن تصویر A=imread(‘coins.png’); %Image obtained using MATLAB function ‘edge’ [E,th]=edge(A,’sobel’,’nothinning’);تعیین لبه figure,imshow(E);title(‘Image obtained using MATLAB function’) نمایش تصویر  

خواندن نوشته →