پیاده سازی لبه یابی sobel تابع edge در matlab

, , پیغام بگذارید

پیاده سازی الگوریتم لبه یابی با استفاده از تولباکس نرم افزار متلب بصورت زیر است :

%خواندن تصویر

A=imread(‘coins.png’);

%Image obtained using MATLAB function ‘edge’

[E,th]=edge(A,’sobel’,’nothinning’);تعیین لبه

figure,imshow(E);title(‘Image obtained using MATLAB function’)

نمایش تصویر

edgesobel

 

 

پاسخ دادن

anti spam *