افزودن CHECK BOX به GRID در asp.NET

, , پیغام بگذارید

رای افزودن Check Box تنها کافی کد زیر در تگ column در grid قرار دهید . همان طور که مشاهده میکنید از TemplateField استفاده شده است .

<asp:GridView ID=”GridView1″ runat=”server”>

<

Columns><asp:TemplateField><ItemTemplate><asp:CheckBoxID=”cbRows”runat=”server”/></ItemTemplate>

<

</asp:GridView>Columns/> </asp:TemplateField>

 

 

پاسخ دادن

anti spam *