برچسب شدهبرنامه نویسی asp.net

افزودن CHECK BOX به GRID در asp.NET

, , بدون دیدگاه

رای افزودن Check Box تنها کافی کد زیر در تگ column در grid قرار دهید . همان طور که مشاهده میکنید از TemplateField استفاده شده است . <asp:GridView ID=”GridView1″ runat=”server”> < Columns><asp:TemplateField><ItemTemplate><asp:CheckBoxID=”cbRows”runat=”server”/></ItemTemplate> < </asp:GridView>Columns/> </asp:TemplateField>  

خواندن نوشته →