معرفی کنترل های (ajax)Asynchronous Javascript And Xml

, , پیغام بگذارید

در این نوشته کنترل های مهم (ajax)Asynchronous Javascript And Xml توضیح

خواهبم داد کاربردهای بسیار زیاد دفرم های کنترل های  ajax  استفاده میکنند دارد

در زیر این کنترل مهم که در asp.net ajax کاربرد دارد توضیح خواهید داد

ScriptManager , UpdatePanel , Timer ,UpdateProgres

اسبق طراحان وب برای اینکه خود وب درون صفحه فرم استفاده کنند باید کدهای زیادی می نوشتند در حالی که در (ajax)Asynchronous Javascript And Xml  

کافیست کد زیر را به فرمهای خود اضافه کنید تا بتونید از این تکنولوژی استفاده کنید

درقسمت سورس html تا asp.net این کنترل را بشناسد

کنترل ScriptManager

<asp:ScriptManager runat=”server” ID=”ScriptManager1″ />

کنترل UpdatePanel

مهمترین نکته فن آوری asp.net ajax سمت کلاینت اجرا میشه درصورتی نیاز باشه قسمتی از برنامه باید طرف سرور اجرا باشه دراین صورت بدون اینکه کاربر احساس کنه فرم طرف سرور اجرا میشه از این کنترل استفاده میشه

<asp:UpdatePanel ID=”UpdatePanel1″ runat=”server”>

<ContentTemplate>

کنترل های مورد نظر asp.net ajax

میخواهید اجرا شود

</ ContentTemplate>

<Triggers>

</Triggers>

</ asp:UpdatePanel>

 

 

 

پاسخ دادن

anti spam *