تعریف مفهوم اولیه داده کاوی

, , پیغام بگذارید

مديريت ذخيره سازی و دستيابی اطلاعات

داده های اطلاعاتی یکی از منابع مهم و ارزشمند برای هر شرکت و سازمان می باشد  و بسیاری از شرکت ها و سازمانها این اطلاعات مهم می باشد
نکته: داده اطلاعات پردازش نشده و خام محسوب می شود  و که پس از بررسی و پردازش اطلاعات تبدیل می شود . پس از بررسی و طبقه بندی اطلاعات دانش بتدیل میشود (kownlledage)

definedatamining

در صورتی که شرایط نگهداری اطلاعات مناسب نباشد دسترسی به اطلاعات بسیار مشکل خواهد بود . برای رسیدن اطلاعات خوب در مورد داده ها باید داده بصورت منظم و منطقی نگهداری کرد تا بتوان به راحتی اطلاعات تحیل و طبقه نبدی کرد

dataminingkownledge

ساختار دیتابیس اطلاعتی سازمان

داده های اطلاعاتی سازمان بصورت منظم و منطقی در دیتابیس و سایر ساختارهای اطلاعاتی ذخیره می شوند که دسترسی کار با آنها ساده باشد

 

 

پاسخ دادن

anti spam *