نمونه مثال برای الگوریتم svm در محیط متلب

, , پیغام بگذارید

دراین زیر نمونه کد از شبیه ساری الگویتم بردار پشتیبان تو محیط متلب مشاهده

میکنید

در کد زیر با استفاده از تولباکس پیاده سازی شده است جدا کننده ساده برای دو قسمت از داده ها می باشد بصورت زیر است

Xnew = [5 2; 4 1.5];
species = svmclassify(svmStruct,Xnew,’ShowPlot’,true)
hold on;
plot(Xnew(:,1),Xnew(:,2),’ro’,’MarkerSize’,12);
hold off

Warning: svmclassify will be removed in a future release. Use the predict
method of an object returned by fitcsvm instead.

species =

2×1 cell array

‘virginica’
‘versicolor’

svmtatlab

 

 

پاسخ دادن

anti spam *