لیست پروژه های تجزیه و تحلیل

, , پیغام بگذارید

سايت خدمات کامپيوتري-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     806
2     دانشگاه-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     774
3     سرطان رحم-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     754
4     سرطان رحم-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     670
5     پليس+10-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     826
6     مکانيکي-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     800
7     سيستم فني حرفه ي-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     830
8     مدرسه هوشمند-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     761
9     دستگاه خود پرداز-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام     Administrator     833
10     سيستم نرم افزاي پذيرش-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     726
11     راديو گرافي-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     674
12     قرض لحسنه-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     682
13     پارکينگ هوشمند-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     697
14     مرغداري-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     688
15     درمانگاه-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     712
16     داروخانه-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     699
17     دبيرخانه-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     702
18     آمورش دانشگاه-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     724
19     انبار-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     679
20     انبار-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     661
21     بانک-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     667
22     ماوروپله-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     656
23     کتاب فروشي-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     697
24     امورشگاه-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     641
25     کارخانه اجر-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     640
26     آسانسور هوشمند-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     562
27     سايت مديريت مقاله-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     538
28     شرکت خدماتي -رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     561
29     صف اينترنتي-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     583
30     ثبت و احوال-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     539
31     نوبت دهي انلاين-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     614
32     رزرو بليط قطار شهري-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     571
33     رزرو بليط قطار انلاين-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     562
34     رستوران انلاين-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     584
35     اداره پست-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     595
36     امور مشترکين-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     554
37     موسسه مسافربري-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     555
38     تاکسي تلفني-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     581
39     شهرداري-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     608
40     مدارسه-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     549
41     اتوماسيون پذيرش-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     552
42     کتاب فروشي-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     575
43     هتال-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     564
44     فروشگاه انلاين-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     556
45     اعتبارات بانک-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     546
46     آژانس املاک آنلاين-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     545
47     امداد خودرو انلاين رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     537
48     بازي دوز-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     485
49     بيمه تحت وب-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     544
50     آژانس هواپيمايي انلاين-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     546
51     سيستم وبلاگ دهي-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     499
52     مديريت فروش-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     529
53     نرم افزار ليدر تسک(lider task)-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     492
54     وديو کلوپ-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     498
55     ثبت و اسناد-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     577
56     فروشگاه مواد غذايي-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     571
57     کتابخانه-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزيه-تحليل-يو ام ال     Administrator     509
58     مشاور املاک-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     541
59     تعمین قطعات آنلاین-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     470
60     ثبت نام مدرسه-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     559
61     پذیرش بیمارستان-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     565
62     سیستم پخش مواد-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     474
63     مزایده ومناقصه انلاین-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     492
64     خشکشوئی-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     496
65     حضور وغیاب -رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     490
66     حقوق و دستمزد-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     433
67     حسابداری اداره گاز-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     459
68     بازی شطرنج-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     484
69     کاریابی آنلاین-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     492
70     انتخاب واحد-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     287
71     بانکداری الکترونیکی-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     325
72     بیمارستان-رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     308
73     آموزشگاه -rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     369
74     آژانس هواپیمایی -rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال     Administrator     318
75     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم انبارداری     Administrator     621
76     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم بیمارستان     Administrator     690
77     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم نیروی انتظامی     Administrator     608
78     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم رستوران     Administrator     662
79     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم داروخانه     Administrator     772
80     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم دبیرخانه     Administrator     641
81     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم کاریابی     Administrator     647
82     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم آژانس هواپیمایی     Administrator     566
83     پروژه مهندسی نرم افزار سیستم پست بانک     Administrator     930
84     پروژه مهندسی نرم افزار فروشی سیستم فروشگاه و سوپرمارکت     Administrator     578
85     پروژه م فروشی هندسی نرم افزار سیستم مدرسه     Administrator     524
86     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم مدرسه     Administrator     508
87     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم پرداخت الکترونیک     Administrator     528
88     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار فروشگاه طلا و جواهرات     Administrator     724
89     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار مهدکودک     Administrator     570
90     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار کتابخانه     Administrator     547
91     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار انتخاب واحد     Administrator     502
92     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار بیمه ایران     Administrator     593
93     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار مخابرات     Administrator     505
94     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم ATM     Administrator     519
95     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار فروشگاه کیف و کفش     Administrator     543
96     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار فروشگاه خودرو     Administrator     492
97     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم بانک     Administrator     483
98     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم کتاب فروشی     Administrator     560
99     پروژه فروشی مهندسی نرم افزار سیستم ارسال ایمیل     Administrator     480
100     تجزيه و تحليل سيستم انبارداري     Administrator     494
101     رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     623
102     رشنال رز تاکسی سرویس رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     742
103     رشنال رز سوپرمارکت رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     818
104     رشنال رز شهرداری رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     683
105     تحلیل جامع شبکه خبری رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     495
106     رشنال رز ثبت احوال رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     593
107     رشنال رز رستوران و تالار پذيرايي رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     731
108     رشنال رز رادیولوژی رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     583
109     رشنال رز جامع پست رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     511
110     رشنال رز پمپ بنزین رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     704
111     رشنال رز ترمینال ، پایانه مسافربریرشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     556
112     اتوماسیون اداری رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     829
113     رشنال رز موسسه غیر انتفاعی رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     561
114     رشنال رز مطب رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     750
115     رشنال رز مدرسهرشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     554
116     رشنال رز لیزینگ خودرو رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     536
117     رشنال رز ایران خودرو رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     543
118     رشنال رز خدمات کامپیوتری و اینترنت رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     573
119     رشنال رز کتابخانه 3 رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     529
120     رشنال رز کتابخانه 2 رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     463
121     رشنال رز کتابخانه 1 رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     570
122     رشنال رز کتاب فروشی رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     600
123     رشنال رز هتل 4 رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     483
124     رشنال رز هتل 3 رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     586
125     رشنال رز هتل 2 رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     667
126     رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     471
127     رشنال رز حقوق دستمزد رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     458
128     رشنال رز شرکت حمل و نقل رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     505
129     رشنال رز شرکت گاز رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     584
130     فروشگاه اینترنتی موبایل رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     648
131     رشنال رز فروشگاه اینترنتی سخت افزار رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     523
132     فروشگاه اینترنتی فیلم رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     528
133     یوزکیسهای فروشگاه اینترنتی رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     495
134     رشنال رز جامع فروشگاه رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     465
135     رشنال رز جامع فروشگاه رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     392
136     رشنال رز داروخانه رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     610
137     رشنال رز درمانگاه رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     558
138     رشنال رز دانشگاه رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     499
139     رشنال رز انتخاب واحد رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     1012
140     رشنال رز دانشگاه ، انتخاب واحد رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     520
141     رشنال رز ویدئو کلوپ رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     675
142     کنترل امور چک رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     483
143     رشنال رز کلوپ رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     489
144     اتوماسیون بیمه آتش سوزی رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     447
145     رشنال رز بیمه رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     569
146     رشنال رز بیمارستان رشنال روز-rashnalrose-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     643
147     رشنال رز سازمان انتقال خون رشنال روز-rashnalroze-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     451
148     رشنال رز بانک رشنال روز-rashnalroze-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     470
149     رشنال رز عابر بانک رشنال روز-rashnalroze-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     569
150     رشنال رز انبارداری رشنال روز-rashnalroze-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     412
151     رشنال روز-rashnalroze-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     448
152     رشنال رز آموزشگاه رشنال روز-rashnalroze-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     493
153     رشنال رز املاک رشنال روز-rashnalroze-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     682
154     رشنال رز آژانس مسافرتی رشنال روز-rashnalroze-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     822
155     رشنال رز آژانس هواپیمایی رشنال روز-rashnalroze-uml- تجزیه-تحلیل-یو ام ال-دانلود-رایگان-دانشجویی     Administrator     903
156     پروژه تجزیه و تحلیل سیستم کاریابی     Administrator     500
157     سیستم کتاب فروشی     Administrator     447
158     پروژه مهندسی نرم افزار – سیستم مدیریت فروش     Administrator     517
159     تجزیه و تحلیل دبیرخانه ثبت احوال     Administrator     485
160     پروژه سیستم مکانیزه بیمه     Administrator     449
161     تجزیه تحلیل سیستم رادیولوژی     Administrator     496
162     تجزیه و تحلیل سیستم حضور و غیاب     Administrator     746

 

پاسخ دادن

anti spam *