تنظیم 2017 site map asp.net

, , پیغام بگذارید

بجز از سایت های ساده ساختار پیچیده ندارنداکثر  سایت ها  نقشه سایت نیاز دارندمعمولا بصورت منو یا ساختار درختی ایجاد می شود بهتر است هنگام حذف یک صفحه یا افزودن یک صفحه ما فقط یک منبع را ویرایش می کنیم نیازی ایجاد تغییر در سایرصفحات نمی باشد  نتایج آن را بر روی روابط کاریمون مشاهده کنیم برای این منظورباید ابتدا سایت مپ سایت رو مشخص کنیم بر اساس ان کار را هدایت کنیم این کار بااستفاده از سایت site map انجام می شود طراحی سایت دسترسی داشته باشد بر روی آن تغییرات را ایجاد میکند .

site map ساختاری همانند ابزار اعضا و نقش کاربران در asp.net هستند را دارد site map ساختار محتوای سایت مپ را تعیین می کند محل نگهدای محتوای site map فایل xml یا table دیتابیس است در دات نت  محتوای site map را از فایل xml می خواند  برای ایجاد site map در بستر داتنت  نیاز به یک فایل xml بانام webconfig.xml است برای این بصورت زیر اقدام میکنیم بر روی new add item  کلیک می کنیم پروژخود اضافه کنیم

site map  کلیک می کنیم در تصویر زیر نشان داده شده است

sitemapasp-net

در زیر هم می توانید ساختار نمونه از site map را ببینید

<?xml version=”1.0″ encoding=”utf-8″ ?>

<siteMap xmlns=”http://schemas.microsoft.com/AspNet/SiteMap-File-1.0″ >

<siteMapNode url=”~/index.aspx” title=”Home”>

<siteMapNode title=”اعضا”>

<siteMapNode url=”~/user/create.aspx” title=”Creating ” />

<siteMapNode url=”~/user/remove.aspx” title=”romove user” />

<siteMapNode url=”~/user/change.aspx” title=”change User Information” />

</siteMapNode>

</siteMapNode>

</siteMap>

 

 

پاسخ دادن

anti spam *